Peas Media

Overheard Podcast

February 28, 2018

“文化” – 呢個字,對唔同嘅人就有唔同嘅理解,今次我請嚟一位朋友 Gary,同埋嘉賓主持 Thera 一齊去分析,喺香港”文化”呢個字嘅解釋。